All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

FAQ ทุนสนับสนุนเพื่อการเผยแพร่ผลงาน

A :  1.การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ ไม่เกิน 5,000 บาท

      2. การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ ไม่เกิน 10,000 บาท

 

A : เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบ ดังนี้

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร

2. ไม่ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน ยังศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และไม่ได้อยู่ในช่วงขอขยายระยะเวลาการศึกษา

 

A : นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอรับทุนสนับสนุนได้ประเภทละ 1 ครั้ง โดยไม่เกินอัตราที่กำหนด

 

A 1. แบบฟอร์ม DGC02 จากระบบ MIS

      2. ข้อตกลงในการขอรับทุน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      3. ใบสำคัญรับเงิน พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

      5. ใบแสดงความจำนงให้โอนเงิน

      6. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง             

หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถ Download เอกสารข้อ 1 – 3 ได้ที่ http://postgrads.mfu.ac.th

 

A : นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ผ่านทางเว็บไซต์ http://postgrads.mfu.ac.th

 

A : ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน และแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีทาง E-mail

 

A : นักศึกษาไม่ต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เนื่องจากทุนที่ได้รับเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อความโปร่งใสในการใช้เงิน นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานการเบิกจ่ายทุน และเก็บรายละเอียดการใช้จ่ายพร้อมหลักฐานทางการเงิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับสำหรับการตรวจสอบ หากมีการร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

A : หลังจากนักศึกษาได้รับทุนมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

     1. การตีพิมพ์ผลงานนั้นชื่อนักศึกษาต้องเป็นชื่อแรก (First author)

     2. การตีพิมพ์ผลงานนั้นชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้เขียนหลัก (Corresponding author)

     3. นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในผลงานนั้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

     4. นักศึกษาจะต้องระบุว่าได้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในกิตติกรรมประกาศด้วย (ทั้งผลงานตีพิมพ์ และเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์)

     ซึ่งสำนักงานบัณฑิตศึกษาจะตรวจสอบข้อกำหนดทั้ง 4 ข้อ เมื่อนักศึกษายื่นผลงานเพื่อสำเร็จการศึกษา

 

A : กรณีนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังผ่านการคัดเลือกให้รับทุน มหาวิทยาลัยสามารถเรียกคืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรไป และอาจระงับการสำเร็จการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

 

Top