All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Current Student

สิ่งที่ต้องรู้

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ต้องได้รับอนุมัติโครงร่าง

และจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

 

 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
มีเงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกภายใน 4 ภาคการศึกษา
นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 
นักศึกษาที่จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
 
***************************************************************************************************
 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  และ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
มีเงื่อนไขการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องสอบผ่านและได้รับอนุมัติโครงร่างภายใน 4 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
 
นักศึกษาที่จะต้องได้รับการอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
 
 
***************************************************************************************************
 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 7 ปีการศึกษา 
 
นักศึกษาที่จะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
 
***************************************************************************************************
 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
นักศึกษาที่จะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563
 
 
 
 

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

     + สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

     + สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     + สำนักวิชาศิลปศาสตร์  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (ครบระยะเวลาตามเกณฑ์สกอ.)  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างและจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

 

 

 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 7 ปีการศึกษา 
 
นักศึกษาที่จะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
 
 
 


 

     + สำนักวิชาการจัดการ  

     + สำนักวิชานิติศาสตร์  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

     + สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

     + สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

     + สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

     + สำนักวิชาศิลปศาสตร์  

 

 

 

Desertation/Thesis/Independent Study Examination

Title Author
Proposal Examination Written by Graduate MFU
Defense Examination Written by Graduate MFU
Thesis Format Written by Graduate MFU
Top