All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Current Student

สิ่งที่ต้องรู้

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างและจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

 

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  และ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
มีเงื่อนไขการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องสอบผ่านและได้รับอนุมัติโครงร่างภายใน 4 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
 
นักศึกษาที่จะต้องได้รับการอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
 
 
***************************************************************************************************
 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 7 ปีการศึกษา 
 
นักศึกษาที่จะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
 
 
 


 

     + สำนักวิชาการจัดการ  

     + สำนักวิชานิติศาสตร์  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

     + สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

     + สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

     + สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

     + สำนักวิชาศิลปศาสตร์  

 

 

 

Desertation/Thesis/Independent Study Examination

Title Author
Proposal Examination Written by Graduate MFU
Defense Examination Written by Graduate MFU
Thesis Format Written by Graduate MFU
Top