All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2/2564

     

ปฏิทินการศึกษา


 
 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 DOWNLOAD    

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

DOWNLOAD  

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

DOWNLOAD    

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

DOWNLOAD   

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสถานภาพดังต่อไปนี้

(1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และจะต้องสอบผ่านและได้รับการอนุมัติโครงร่าง
ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

(2) นักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

DOWNLOAD    

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

DOWNLOAD   

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

DOWNLOAD  

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ

  DOWNLOAD  

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสถานภาพดังต่อไปนี้

(1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  /วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ผ่านเรียบร้อยแล้ว 

(2) นักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

DOWNLOAD  

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

DOWNLOAD  

 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

DOWNLOAD  

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ 

DOWNLOAD  

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

DOWNLOAD

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ 

DOWNLOAD

  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 
DOWNLOAD

   ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท  สำนักวิชาการจัดการ

 
DOWNLOAD

  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
DOWNLOAD

  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
  ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
DOWNLOAD
 

  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558
 

  DOWNLOAD


  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558
  ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
DOWNLOAD

  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
DOWNLOAD

  ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รหัส 56
  ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 
DOWNLOAD

  ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รหัส 56
  ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 
DOWNLOAD

  ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  หลักสูตร 1.5 ปี ปีการศึกษา 2557

 
DOWNLOAD
 

Update: March 27, 2018

 
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top