All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

สิ่งที่ต้องรู้

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างและจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

 

     + สำนักวิชาการจัดการ  

     + สำนักวิชานิติศาสตร์  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

         - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ข 

     + สำนักวิชาศิลปศาสตร์  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

     + สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     + สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 

 

 

 

Top