All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างฯ และจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องสอบวัดคุณสมบัติ ต้องได้รับอนุมัติโครงร่าง

และจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

 

 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
มีเงื่อนไขการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรกภายใน 4 ภาคการศึกษา
นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 
นักศึกษาที่จะต้องสอบวัดคุณสมบัติ ภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
***************************************************************************************************
 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  และ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
มีเงื่อนไขการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
   - นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องสอบผ่านและได้รับอนุมัติโครงร่างภายใน 4 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
   - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตต้องสอบผ่านและได้รับอนุมัติโครงร่างภายใน 6 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 
นักศึกษาที่จะต้องได้รับการอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
 
 
***************************************************************************************************
 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา 
   - นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
   - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
   - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
   ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา
    - นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
    - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
    - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 7 ปีการศึกษา 
 
นักศึกษาที่จะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564
 
***************************************************************************************************
 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา 
   - นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
   - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
   - นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
นักศึกษาที่จะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
 
 
 

     + สำนักวิชานวัตกรรมสังคม   

     + สำนักวิชานิติศาสตร์   

     + สำนักวิชาการจัดการ   

     + สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

     + สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

     + สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     + สำนักวิชาศิลปศาสตร์  

     + ครบระยะเวลาตามเกณฑ์สกอ.  

 

 

 

Top