All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

«
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชุมวิชาการ/วารสาร
  • ข่าวกิจกรรม/อบรม
  • ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
»
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
Read: 55
มิถุนายน 23, 2020
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ภาคการศึกษา 2/2562 ...
Read: 96
มิถุนายน 17, 2020
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น ...
Read: 45
พฤษภาคม 12, 2020
    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2562 ...
Read: 143
พฤษภาคม 01, 2020
  องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ...
Read: 310
สิงหาคม 02, 2019
   ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำวารสาร MAHIDOL R2R E-JOURNAL ...
Read: 565
ธันวาคม 26, 2018
  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ: ...
Read: 1090
ธันวาคม 19, 2018
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ...
Read: 468
ธันวาคม 19, 2018
  คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ...
Read: 354
พฤษภาคม 28, 2019
  ด้วย ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเรื่อง ...
Read: 639
พฤศจิกายน 06, 2018
  โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนของ University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) สหรัฐอเมริกา ประจำปี ...
Read: 1228
มิถุนายน 08, 2018
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018ณ The Sepuluh Nopember Institute of ...
Read: 895
มกราคม 24, 2018
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ...
Read: 403
พฤษภาคม 29, 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ...
Read: 40
เมษายน 18, 2020
ด้วย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กระทรวงกลาโหม ...
Read: 45
เมษายน 08, 2020
    ด้วย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ...
Read: 40
เมษายน 08, 2020

จดหมายข่าว สนง.บัณฑิตศึกษา

 
ฉบับที่ 8 ประจำเดือน

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563

 
ฉบับที่ 7 ประจำเดือน

ตุลาคม - มกราคม 2562


ฉบับที่ 6 ประจำเดือน

มิถุนายน - กันยายน 2562

   

Agenda Examination


Choose language to Enter site

ภาษาไทย 

English


ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษา 2560 

 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 

Follow Us


  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ต้องรู้

 

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องได้รับอนุมัติโครงร่างและจะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา

ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

 

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  และ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
มีเงื่อนไขการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตต้องสอบผ่านและได้รับอนุมัติโครงร่างภายใน 4 ภาคการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
 
นักศึกษาที่จะต้องได้รับการอนุมัติโครงร่างดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
 
 
***************************************************************************************************
 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
ได้กำหนดระยะเวลาการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ไม่เกิน 7 ปีการศึกษา 
 
นักศึกษาที่จะครบกำหนดระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 
ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
 
 
 


 

     + สำนักวิชาการจัดการ  

     + สำนักวิชานิติศาสตร์  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

     + สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  

     + สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

     + สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     + สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

     + สำนักวิชาศิลปศาสตร์  

 

 

 

Top