All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ปณิธานและวิสัยทัศน์

 

 

 

ปณิธานและวิสัยทัศน์


 

ปณิธาน

สำนักงานบัณฑิตศึกษามีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริม ตลอดจนกำกับติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา


วิสัยทัศน์

สำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ดำเนินงานด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


พันธกิจ

 

  1. กำกับดูแลมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2. สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
  4. พัฒนามาตรฐานงานวารสาร MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences ให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

 


เป้าประสงค์

การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


ค่านิยม

G    =   Good Service การให้บริการที่ดี

R    =   Responsiveness ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว

A    =   Academic Excellence เป็นเลิศด้านการศึกษา

D    =   Development การพัฒนาตนและพัฒนางาน

 
 
 
 
 
 
 
 
Top