All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

บุคลากร

บุคลากร

ยินดีและเต็มใจให้บริการ ด้วยหัวใจ...จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาระงานที่รับผิดชอบ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  นายศรัณยู  โกเมนต์

  ตำแหน่ง: รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร: 0-5391-6140
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ฝ่ายวิชาการ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณเรืองศรี
  ตำแหน่ง: รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร: 0-5391-6138

  งานการเงิน ทุนสนับสนุนการศึกษา
  - กำกับดูแลภาระงานฝ่ายวิชาการ
  - เบิกจ่ายเงินส่วนงาน

  - เบิกจ่าย Thesis
  - ทุนการศึกษา
  - เบิก-ควบคุมวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน/
    ห้องเรียน-ห้องสอบ
  - ทุนการศึกษา

     
  นางคชาภรณ์ จันทาพูน
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร: 0-5391-6137
  งานศึกษาวิจัย (Dissertation/Thesis)
  - ประสานงานการสอบวิชาศึกษาวิจัยของนักศึกษา
  - ประสานงานการสอบวัดคุณสมบัติ
  - ตรวจสอบมาตรฐานวิทยานิพนธ์
  - ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
     
  นางสาวทวีพร สนธิโพธิ์
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร: 0-5391-6137
  งานศึกษาวิจัย (IS)
  - ประสานงานการสอบวิชาศึกษาวิจัยของนักศึกษา
  - ประสานงานการสอบประมวลความรู้
  - ตรวจสอบมาตรฐานการค้นคว้าอิสระ
  - ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
     
  นางสาวอรอนงค์ แก้วมณี
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร: 0-5391-6138
  งานมาตรฐานหลักสูตร
  - งานผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
  - งานตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ
  - งานตรวจสอบข้อมูลอาจารย์พิเศษ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
  - ปฎิทินการศึกษา
  - งานกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ฝ่ายบริหารกลาง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นางสาวธัญญภัสร์ พิทักษ์ศิริกูล
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร: 0-5391-6139

  งานการเงินและงบประมาณ
  - วางแผน/ควบคุม ดูแล/รายงาน งบประมาณ
  - วางแผน/ควบคุม ดูแล/รายงาน ตรวจสอบระบบการเงิน
  - บริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
  - เบิกจ่าย IS
  - งานสารบรรณ
  - เลขานุการส่วนงาน
  - งานบุคลากรและพัฒนาองค์กร

 

     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ฝ่ายระเบียนและสนับสนุนการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  นางสาววันวิสาข์ วงค์สวรรค์
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร: 0-5391-6134
  งานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
  - ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์
  - วารสารวิชาการ / e-journal
  - ให้คำแนะนำ / ตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  - ปรับปรุงคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
  - รายงานประจำปีสำนักงาน
     
  นายพงษ์วสันต์ วรรณจินดา
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร: 0-5391-6139
  งานสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  - ดูแล ให้คำปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ของหน่วยงาน
  - วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
    สนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน

  - ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  - งานบันทึกข้อมูลนักศึกษา
  - จดหมายข่าวสำนักงานบัณฑิตศึกษา
     
  นางสาวจิณณ์ณณัช ปัญญาอาวุธ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  โทร: 0-5391-6134

  งานวารสารวิชาการ
  
- วารสารวิชาการ MFU Connexion

   - กิจกรรมอบรม สนับสนุนวิชาการ
   - งานการจัดการศึกษาวิทยานิพนธ์
   - งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 
   - สื่อประชาสัมพันธ์งานวารสาร

Top