All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

ประวัติสำนักงานบัณฑิตศึกษา

 

 

ประวัติความเป็นมา


 

     สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2546 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มี คำสั่งที่ 194/2546 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยประสานบัณฑิตศึกษา  ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนบริการการศึกษา โดยมีหน้าที่ในการบริหารงานด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และการติดต่อประสานงานโดยทั่วไปตามที่สำนักวิชาร้องขอ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2547 ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 ให้จัดตั้งเป็น “ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา” ต่อมาในปีพุทธศักราช 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ให้เปลี่ยนชื่อ ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา เป็น “สำนักงานบัณฑิตศึกษา” สังกัดสำนักงานวิชาการ โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top