All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Activity (38)

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:15
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม EndNote…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:16
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 10 กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์…
Last modified on วันเสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2564 11:16
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ จริยธรรมงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:16
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (บรรยายภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:16
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ จริยธรรมงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…
Last modified on วันเสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2564 11:16
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (บรรยายภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี…
Last modified on วันเสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2564 11:17
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช อาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ จริยธรรมงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง…
Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 12:18
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2019” ณ อาคาร C1 ห้อง C1-304 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในงานมีการบรรยายพร้อมกับเปิดวีดีโอ เรื่อง…
Last modified on วันเสาร์, 07 สิงหาคม 2564 13:52
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top