All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet vulputate vitae at velit. Aliquam eget arcu magna, vel congue dui. Nunc auctor mauris tempor leo aliquam vel porta ante sodales. Nulla facilisi. In accumsan mattis odio vel luctus.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันพฤหัสบดี, 23 กุมภาพันธ์ 2560 00:00

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ 15

 

      

 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญา บัณฑิตรุ่นที่ 15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวนกว่า 2,662 ราย - มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์

     เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 2,462 ราย จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จีนวิทยา และศิลปศาสตร์

     ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติอนุมัติ คือ มล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2514 ก่อนสอบเข้าและดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาประจำกระทรวง และผู้พิพากษาศาลจังหวัด ตามลำดับ รวมถึงผู้พิพากษาในศาลแพ่ง ศาลอาญา และศาลฎีกา นอกจากและดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านธุรการในตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ ระหว่างปี 2535 – 2540 ทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาอย่างต่อเนื่อง

     ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทความว่า

     “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

     คนเราแต่ละคน ย่อมมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไป ตามสถานะ ความฉลาดสามารถและโอกาสที่ได้รับ  ผู้ที่มีโอกาสดี ได้ศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสูงขึ้นก็ควรต้องมีภาระหน้าที่ที่จะประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์มากขึ้น พูดถึงประโยชน์แล้ว ก็มีอยู่สองอย่าง ได้แก่ประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวม การทำงานทุกอย่าง จะมุ่งกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนใดส่วนหนึ่งมิได้ หากต้องให้อำนวยประโยชน์ทั้งสองส่วน จึงจะบังเกิดผลเป็นความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืน บัณฑิตทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคมีโอกาสดีกว่าผู้อื่นอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยได้รับการศึกษาอบรมจนมีความรู้และคุณสมบัติพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงขอให้ทุกคนสำนึกตระหนักในภาระหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติการทุกอย่างให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์พร้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคง ทั้งของแต่ละบุคคลและของสังคมประเทศชาติ

    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองโดยทั่วกัน”

    ซึ่งในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ยังมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดี และได้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยได้เตรียมจัดไว้ในหัวข้อ ป่าในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง การสูญเสียและการฟื้นฟูป่าไม้ในจังหวัดน่าน โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

     สำหรับนิทรรศการมีเนื้อหาเกี่ยวกับป่าไม้ในจังหวัดน่าน โดยประกอบด้วย ที่มาและความสำคัญ ดังนี้ จังหวัดน่านเป็นแหล่งน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของต้นน้ำและมีบทบาทสำคัญต่อความมั่งคงทางนิเวศของลุ่มน้ำในภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งการสูญเสียป่าไม้ในจังหวัดน่าน ถึง 1.73 ล้านไร่ หรือร้อยละ 27 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดจึงเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดยงานวิจัยได้ค้นพบสาเหตุของการสูญเสียป่า ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพมีจำกัดหรือการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และยังได้เสนอแนวทางการฟื้นฟูป่าไม้ไว้หลายแนวทาง เช่น การพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มแหล่งรายได้นอกภาคเกษตร, พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาส เป็นต้น โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่จะมีส่วนในการจัดทำรูปแบบและแนวทางเพื่อการประสานพลังในการฟื้นฟูป่าไม้

 

...........

 

 
 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

5351203252
เกษรา ขจรคำ

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานนวดแผนไทยในเขตเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย 5551701280
พลอยไพลิน สำเภาพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการที่คลินิกดูแลผิวพรรณในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
5351203262
 ธัญญลักษณ์ จันทร์จินดา
 
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจฝากเงินกองทุนทวีสุข: กรณีศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาห้วยสัก จังหวัดเชียงราย  5651701255
กิตติมาภรณ์ ชุมพงศ์
การพัฒนาสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายวากาเมะเพื่อเป็นสารให้ความชุ่มชื้นผิว
5351203266
นัทที สุรินทร์แปง
แนวทางการตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลนครเชียงราย
 
5651701257
จิราพร จิรนภาวิบูลย์
การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานตาลโตนด เพื่อประยุกต์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารยับยั้งไทโรซิเนส
5351203268
ประภัสสร บุญเพิ่ม
การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์กันแดดผิวหน้าโดยใช้สื่อในอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 5651701258
ฉันท์ชนก นวลศรี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความมันบนหนังศีรษะ ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดชาเขียว
5351203282
วรธน เจริญอาภรณ์
การวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้าธุรกิจรถยนต์มือสองกรณีศึกษา บริษัท นกเงือกยานยนต์ จำกัด 5651701259
ชัชวรรณ ตรียุทธวัฒนา
พฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติต่อเซรั่มป้องกันผมร่วงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
5451203251
นัฑฐ์กมล หาญพาณิชย์
ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงแรมพาร์คอินน์ จังหวัดเชียงราย
 
5651701264
ณฐพัชร์ เหล่าอาภาสุวงศ์
 
ประสิทธิผลของสารสกัดใบหมี่ต่อการบำรุงผมเพื่อการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม
5451203254
กิตติกานต์ เมืองขวัญใจ
แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพานพิทยาคม 5651701267
ธีระพงษ์ นิลละออ
 
การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลไม้ไทย 6 ชนิด เพื่อเป็นสารยับยั้งไทโรซิเนส
5451203256
จีรภัทร ยศศิลปศักดิ์
แนวทางการขยายกลุ่มลูกค้าระดับศักยภาพสูง ของการออมเงินแบบมีประกันชีวิตในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5651701272
ปาลิดา วัฒนสืบสิน
 
การเตรียมสารสกัดมาตรฐานใบย่านางเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
5451203260
ณิชากร จันทรมณี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรจากสถาบันการเงินในจังหวัดเชียงราย 5651701275
พรีม บุษปวนิช
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบผง
5451203278
ศศิธร นวนชัย
ผลกระทบของนโยบายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย 5651701277
เพ็ญศรี อึ้งเจริญถาวร
 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายงาขี้ม้อน
5651010274
SINOUANCHANH PHIEWPHANH
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซยบูลี สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  5651701282
ระหงษ์ วงศ์เกียรติขจร
การพัฒนาสารสกัดจากชาอัสสัมเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
5651203262
พิมพ์พิศา จันทร์ติ๊บ
การเตรียมความพร้อมของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 5651701284
วรรษมน สุขโชคพานิช
ประสิทธิภาพครีมทำให้ผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหัวไชเท้า
5651203268
วิราช เขื่อนเพชร
การศึกษาโอกาสทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาธุรกิจโฆษณาบนจอ LED ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5651701290
ศิวพร กำแพงแก้ว
 
การพัฒนาตำรับสบู่กึ่งเหลว
5651203284
DAOBUNGAON SENESOUPHAB
พฤติกรรมผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ในนครหลวงเวียงจันทน์ 5651701292
สถาพร พึ่งพรหม
ผลิตภัณฑ์ล้างมือแบบแห้ง ที่ประกอบด้วยโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดหูหนูขาว
    5651701293
สมประสงค์ พยัคฆพันธ์
การพัฒนาสูตรชำระล้างธรรมชาติของน้ำมันออร์แกนิค
    5651701297
สุพัทธยา กันภัย
การพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากเศษข้าวหอมมะลิ พันธุ์ 105 เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
    5651701289
วีรพณ ปฐวินทรานนท์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์จากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดทาความสะอาด
   

5651701278

นายภวิศ วีระนภากุล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายที่ประกอบด้วยสารส้ม
   

5651701286

นางสาววัลลิภา ก้อนแก้ว

การเตรียมด่างขี้เถ้ามะพร้าวเพื่อใช้ในการตั้งตำรับสบู่เหลว

PREPARATION OF COCONUT ASH ALKALINE FOR LIQUID SOAP FORMULATION

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top