All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

(ครั้งที่ 8)

 

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6352001030

ปริญญาโท (ก2)

Miss Khin Thapyay Phyu

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351105004

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิกา

2

6271108001

ปริญญาเอก (1.1)

Mr. Phouthanouthong Xaysombath

3

6351102002

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวพิมพ์ชนก ปาโท้

4

6251102004

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวนฤมล ผลรุ่ง

5

6351105005

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวนภสร ชื่นประเสริฐ

6

6351105002

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวกาญจนา สุดภักดี

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351701002

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวกัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151501002

ปริญญาโท (ก2)

นายธารีย์ ครเทศ

2

6351501502

ปริญญาโท (ก2)

นายนิติ เนตรภักดี

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

วันอังคาร, 10 สิงหาคม 2564 00:00

Website for learning english

 

 

 

 Free Websites to Practice English 

BBC Learning English   An array of wonderful activities for practice, some relating to current events. Includes videos, quizzes, vocabulary practice, idioms, crosswords, and much more, though all with British accents.
Bangkok Post (Learning)   Bangkok post Learning is part of The Bangkok Post Public Company Limited, the owner, the advertiser, the news, the service operator, and the webmaster of www.bangkokpost.com website. Moreover, they have activities for practicing English. Includes vocabulary, Listening, and news relating to current events in Thailand
British Council Learn English Here you can find free video and audio resources for learners of all ages and at all levels, including games, English skills through football, a mini soap opera, podcasts, articles and a discussion forum to ask questions, find advice about learning English and make friends from all over the world.
Exam English ✓  Exam English – includes English tests like TOEFL, CPE, KET, etc. Almost all tests for English learners are available on the website. Not only that, but you can also self-test your level in each specific skill such as reading comprehension, listening, grammar, vocabulary, essay writing, etc.
 Duolingo  A great website for learning vocabulary and grammar through interactive games and quizzes. There is an emphasis on pronunciation as you have to repeat back words and complete each lesson correctly before moving on to the next. It also lets you set your own goals and monitor your progress.
 Easy World of English  An attractive, user-friendly website including grammar, pronunciation, reading and listening practice and an interactive picture dictionary.
Oxford University Press  This site from Oxford University Press has activities to practice spelling, grammar, pronunciation, and listening. A bit difficult to navigate, so more suitable for advanced learners and savvy internet users.
TV 411 This site includes videos with native speakers explaining key reading concepts like critical reading, summarizing and scanning, and key life skills like signing a lease and reading a medicine label. Following each video is a comprehension quiz. Click on the blue tabs across the top lead for lessons on reading, writing, vocabulary and finance.
 VOA English  Multimedia source of news and information for millions of English learners worldwide.
 WeSpeak NYC  We Speak NYC (formerly We Are New York) is the City’s English Language Learning program. It provides civic-focused instruction through videos, web and print materials, and free community classes in all five boroughs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

6352003254 นางสาวเกศริน กิจนุเคราะห์

การเปรียบเทียบผลการบริหารร่างกายแบบมณีเวชกับฤาษีดัดตนต่ออาการปวดกล้ามเนื้อบ่าในผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตราด

6352003251 นายกฤษฎา โรจนสมสิทธิ์

The Effect of Aloe Vera on Staphylococcus aureus

6352003256 นายฉัตร โรจน์บวรวิทยา

     การศึกษาอิทธิพลของการเตรียมกระชายขาวด้วยความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS Assay ในห้องปฏิบัติการ 

     Effect of Heat Exposure on Antioxidant Activity of Fingerroot: An in Vitro Study Using ABTS Assay

6352003262 นายธนพล นิมิตธีรภาพ

     การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทธิลโคลีนเอสเตอร์เรส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา

     ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY AND ANTI-OXIDANT ACTIVITY OF SACHA INCHI OIL

 6252003279 สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ 

    การศึกษาประสิทธิผลการใช้เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อสายสะดือมนุษย์ในการรักษา
    โรคไตเรื้อรังในแมว

   AN EFFICACY STUDY OF MESENCHYME STEM CELLS FROM HUMAN UMBILICAL
   CORD TISSUE FOR THE TREATMENT OF FELINE CHRONIC KIDNEY DISEASE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 6251701256 ฐิตาภา เอี้ยงปาน

   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดผักกูดที่เตรียมจากวิธีการสกัดแบบลำดับขั้น

   Antioxidant and Tyrosinase Inhibitory Activities of Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Extracts Obtained by Sequential Extraction Method

 6251701289  ศิริภัทร์ พลอยทับทิม

   การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากใบหมี่ด้วยการใช้เอนไซม์ช่วยสกัด

   Enzyme Assisted Extraction of Polysaccharides from Litsea glutinosa Leaves

6251701279 มโนชา นิจปิยนันท์

   การเตรียมเลคจากสารสกัดดอกหงอนไก่

   Preparation of Lake from Celosia argentea L. Extract

 

 

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

     

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

  6151209263  นายภาณุวัฒน์ ไข่มุกข์

  การจัดเส้นทางสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายโดยการประยุกต์ใช้วิธีปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย

  Routing for Tourist Package in Chiang Rai by Using Traveling Salesman Problems

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารวิชาการ "วารสารนักบริหาร" ซึ่งกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ และได้ผ่านการคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงาน (บทความวิชาการและบทความวิจัย) ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ทางด้าน บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การบริหารเชิงกลยุทธ์, การบริหารจัดการโรงแรม, กฎมาย, การจัดการ, การตลาด, การท่องเที่ยว, การสื่อสาร และสังคมวิทยา

             ในการนี้ กองบรรณาธิการวารฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารนักบริหาร ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 สิงหาคม 2565

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/executivejournal

ติดต่อสอบถามได้ที่

อาจารย์อารีรัตน์ สุจิรปัญญา

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือโทรศัพท์ 02 407 3888 ต่อ 2818

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12: "Research & Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)
 
Phayao Research Conference 12 (PRC 12th#): "Research & Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)"
 
หัวข้อ: "Research & Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)"
 
วันที่ 26 – 27 มกราคม 2566
 
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite
 
ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา, จังหวัดพะเยา
 
 
 
 
ติดต่อสอบถาม:
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-629-1970
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หน้าที่ 10 จาก 91
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top