All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
5651010265 นายคณาธิป บุญมิ่ง การเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้ในการป้องกันวาตภัย และลูกเห็บของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 5652003282 นางสาวสิริรัตน์ ช่างปั้น การศึกษาประสิทธิผลการกระตุ้นการเติบโตของขนตาต่อน้ำมันละหุ่ง แบบสุ่มและปกปิดสองทางเทียบกับยาหลอก
      5752003257 นางสาวชนัญธิดา ทองลิ้ม การศึกษาประสิทธิผลของแก่นตะวันต่อระดับน้าตาลในเลือดในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน
      5752003265 นายธนัญ สาระเวียง การศึกษาประสิทธิผลของกลีเซอลิล ออกทิล แอสคอเบท และ ทรี-โอ เอททิล แอสคอบิก แอซิด ที่มีผลต่อความกระจ่างใสและความยืดหยุ่นของผิวหนัง
      5752003276 นางสาวภัคณัฏฐ์ โสดาศรีโรจน์ ประสิทธิผลของพลาสม่าที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นต่อการฟื้นฟูสภาพผิวหน้า
      5752003278 นางสาวภาวิณี สัจจะหฤทัย เปรียบเทียบประสิทธิผลของกลูโคซามีนกับกลูโคซามีน ร่วมกับการกดจุดบนเส้นประธานสิบ ในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
      5752003284 นางสาววรัญญา มะลิวัลย์ ประสิทธิภาพของโกรทแฟรคเตอร์ในเครื่องสำอางต่อการลดเลือนริ้วรอย
      5752003285 นายวศพร พงษ์สัตยา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองและอาการอยากบุหรี่ของชายไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีระดับนิโคตินแตกต่างกัน
      5752003286 นางสาววิมลรัตน์ จิตมาตย์ ผลของการนวดหน้าโดยใช้ครีมนวดหน้า น้ำมัน และสมุนไพร ต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง
      5752003291 นางสาวสุธีรา โชติขันธ์ การศึกษาผลของสารสกัดผลส้มแขกร่วมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในการลดมวลไขมันในผู้มีภาวะอ้วน
      5752003292 นางสาวสุภาพร แสงงาม การศึกษาผลของการสูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์เพื่อลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดตาสองชั้น
      5752003264 นางสาวทรายทอง คำปุ๊ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอนุมูลอิสระและความดันโลหิต
      5752003256 นางสาวชญานิษฐ์ คัมภิรานนท์ THE COMPARATIVE EFFECT OF THE CONSUMPTION OF CHIA SEED VS. GUAR GUM ON POSTPRANDIAL GLYCEMIC LEVEL
      5752003273 นางสาวพัชราพร ม่วงสกุล การศึกษาคลื่นสมองจากการเปรียบเทียบระหว่างการโทรศัพท์แบบแนบหู การโทรศัพท์โดยใช้บลูทูธ และการโทรศัพท์โดยใช้หูฟัง
      5752003288 นางสาวศริญาภัสร์ กรพัฒนนนท์ การศีกษาประสิทธิผลของแก่นตะวันที่มีต่อระดับโฮโมซิสติอีนในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน
      วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
      5751701266 นางสาวธมนพัชร์ ภวะคงบุญ

การเตรียมสารสกัดกล้วยไม้หวายพันธุ์ขาวสนานเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง

PREPARATION OF DENDROBIUM cv. KHAO SANAN EXTRACT FOR COSMETIC UTILIZATION

 

 

 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
5852406001 นางสาวเปรมศิริ แซ่โก งานแปลเรื่องสั้น “หอฮุ่ยอาน” คัดสรรจากนิยาย “หวนคะนึงถึงเฉิงหนาน” โดย หลินไห่อิน 5652003251 นางสาวกรวิกา จันทรัตน์ การศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอบเชยต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 5652003260 นายธนพล วุฒิวัย การศึกษาปริมาณสารอาหารโปรตีนชนิดอะมิโนโซ่กิ่งจากถั่วลันเตาเหลือง สกัดแบบไอโซเลท และโปรตีนข้าวเจ้า กข.1 สกัดแบบคอนเซนเทรต เปรียบเทียบกับเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตจากนม
5651204756 MR.JOHN THOMAS WATSON An Investigation on the Effects of HRM Drivers, Organizational Citizenship and Innovative Work Behaviors, and Job Satisfaction Toward Systems-Level Innovation Outcomes: A Case of the Thai Civil Service Commission
5652003265 นางผกามาส รัตนาธิคุณ การศึกษาผลการลดน้ำตาลในเลือดด้วยเจียวกู่หลานในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 5652003276 นางสาววรัญญา วงศ์ก่อ การศึกษาประสิทธิผลของการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนต่อขนาดเส้นรอบเอว 
5651209254 นางสาวกันธิชา โคตรแสนลี การศึกษาโซ่อุปทานยางพาราเพื่อการส่งออก กรณีศึกษาจังหวดั เชียงราย 
5651209279 นางสาวพิไรรัตน์ สุขทรรศนีย์ การจัดการวัตถุดิบและเทคนิคการจัดซื้อเพื่อการผลิตเครื่องสำอาง 5752003260 นางสาวเชาวนีย์ ทองศรีแก้ว การศึกษาสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าประสิทธิผลของสารสกัดเจล 5% ใบบัวบกเทียบกับ สารสกัดเจล 5% กวาวเครือขาว ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตาในผู้หญิง
5651209299 นายสุรพงษ์ เวทพิสัย การศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 5752003293 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีนาค การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบบครึ่งใบหน้ากับประสิทธิผลของการทาครีม 0.05% เปลือกทับทิมเทียบกับการทาครีม 0.02% เตรติโนอินในการักษาริ้วรอยรอบดวงตาในคนไทย 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5852003261 นางสาวทวินันท์ ป้องศรี ประสิทธิผลของการใช้วิตามินซีชนิดอมขนาด 25 มิลลิกรัมร่วมกับการสร้างแรงจูงใจในการลดการสูบบุหรี่
5651203261 นางสาวพรปวีณ์ ภู่ห้อย การรับรู้ภาพลักษณ์ธนาคารออมสินของประชาชนแต่ละช่วงอายุในจังหวัดเชียงราย
5651203264 นางสาวมนมนัส ณ เชียงใหม่ การประเมินสมรรถนะของพนักงานตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจการขาย 5852003262 นางสาวธนธรณ์ อุรัจจเสวก การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบแบ่งครึ่งใบหน้าถึงประสิทธิผลของเซรั่ม 5% ใบบัวบกเทียบกับเซรั่ม 7% ใบบัวบก ในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา  
5651203279 นางสาวอมลวรรณ สุดใจ  ปัจจัยทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5852003263 นางสาวธัญญ์นรี วรางค์จารุรัตน์ ผลของศิลปะบำบัดต่อศักยภาพสมองด้านกระบวนการทางสติปัญญาในผู้สูงอายุ
5751203259 นางสาวนาลินี ประมงค์ แนวทางการพัฒนาธุรกิจการผลิตกุ้งแปรรูป บริษัท เอ็น โอ เอฟ จังหวัดสมุทรสาคร 5852003266 นางสาวเนตรมณี ชวดไชย ผลของการรับประทานน้ำมันดาวอินคาต่อคลื่นสมองโดยเฉพาะสติปัญญาด้านความสนใจ
5751203262 นายปณิธาน ภูมิวิชชุเวช ส่วนผสมการตลาดบริการร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ ในเขตตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5852003273 นายวรพล เพ็งสุวรรณ การศึกษาผลของการฝึกสมองด้วยโปรแกรม “21 Days Brainwave Classroom” ต่อคลื่นสมองของผู้สูงอายุ
5751203275 นายศรัณย์ เชี่ยววานิช การประยุกต์ใช้ ไมโครซอฟท์ แอคซสเพื่อการจัดการฐานข้อมูล และการจัดการทางบัญชีของธุรกิจการผลิตขนาดย่อม: กรณีศึกษา ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า ร้านเชียงรายงานผ้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
5651701252 นายกฤษดา เร่งสมบูรณ์ Study of Surfactant-Chitosan Effect on Emulsion Formation
5751203276 นางสาวศุภลักษณ์ ไกลถิ่น แนวทางการพัฒนาธุรกิจหอพักเอกชน กรณีศึกษา:หอพักเวสธิมาคอร์ท 5651701253 นางกัญญารัตน์ ตั้งก่อสกุล การพัฒนาตำรับสบู่จากน้ำด่างขี้เถ้าแกลบ
5851203252 นางสาวกัญญณัช จตุศาสตร์ ความต้องการในการซื้อชุดสูทออนไลน์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 5751701261 นางสาวณัฐภัสสร สิทธิมณีวรรณ การเปรียบเทียบประสิทธิผลของคอลลาเจนไฮโดรไลเสททางการค้าในเซรั่มบำรุงผิวหน้า
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5651010251 นายก่อพจณ์ เอี่ยมสำอางค์ ปัญหาธรรมาภิบาลของงานก่อสร้างสาธารณะ กรณีศึกษา กองช่าง เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5751701279 นางสาวพงศ์ผกา พงศกรไพศาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบฝรั่ง
      5751701285 นางสาวมาณวี สุชญาอัครกุล การพัฒนาแวกซ์จัดทรงผมและปิดผมขาวที่มีสารสกัดข้าวเหนียวดำ
      5751701288 นางสาวลำจวน แสงทอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชะลอการงอกของขนที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเหลือง
      5751701291 นางสาววัชรี จันทะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พอกริมฝีปากเพื่อความชุ่มชื้น
      5851701253 นายขจรศักดิ์ เขมสารโสภณ การพัฒนาสบู่ธรรมชาติต้นแบบที่ประกอบด้วยรำข้าว
      5851701260 นายณัฐสิทธิ์ สุรารักษ์ การพัฒนาเจลทรีทเมนต์สำหรับเส้นผมและประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
      5851701262 นางสาวเทิดขวัญ เทพสาร ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหอมแดงเพื่อประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง
      5851701264 นายธีรวัฒน์ พงษ์พิสิฏฐ์ การพัฒนาครีมมาสก์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันจระเข้สายพันธุ์ไทย
      5851701265 นางสาวนิลันญา หะยีนิเตะ การพัฒนาเจลตกแต่งคิ้วที่มีสารสกัดใบเทียนกิ่ง
      5851701272 นางสาวพีรยา พิพัฒนามงคล การพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะเกี๋ยง
      5851701274 นางสาวภัทริณ กังสนารักษ์ การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้สีธรรมชาติจากบีทรูทในลิปทินท์
      5851701279 นางสาววราภรณ์ เตียงธวัช การพัฒนาตำรับเซรั่มที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดฟักเขียว
      5851701282 นางสาววาสนา วิชาญยุทธนากูล การสกัดสีจากเฉาก๊วยเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตกแต่งคิ้ว
      5851701285 นางสาวศศิกานต์ จำปาเกตุกุล การตั้งตำรับเจลเคลือบสีลิปสติกเพื่อให้สีติดทนนาน
      5851701290 นางสาวสิริทิพย์ โชติรัตน์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดต้นอ่อนทานตะวันและการประยุกต์ใช้ในตำรับอิมัลชั่น
      5851701292 นางสาวสุดาวิณีต์ สุขทรัพย์สิน การเตรียมเจลแต้มสิวจากสารสกัดเหงือกปลาหมอ
      5851701293 นางสาวหทัยขวัญ บุญผดุง ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหญ้าแห้วหมู
      5851701294 นางสาวอรรัมภา สืบสาววงษ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดลูกจัน 
      5851701296 นางสาววัชราภรณ์ โอมพิทักษ์พงศ์ การประยุกต์ใช้สารสกัดหมากในบีบีคุชชั่น
      5851701284 นางสาววิชญาดา จงเนติวิศิษฐ์ การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมสารสกัดเปลือกผลทับทิม

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

5651203267
วันชนะ ฮองสาขำ

แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ ตำบลดอยฮาง จังหวัดเชียงราย :มุมมองและการขับเคลื่อนจากหน่วยงาน 5651701273
ปิ่นอนงค์ คงดำ
การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยเพือใช้ในผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิว
5651203268
วิราช เขื่อนเพชร
การศึกษาโอกาสทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาธุรกิจโฆษณาบนจอ LED ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 5651701276
พิชานี เจริญศิริ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซือผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดของข้าราชการตำรวจและทหารบกในจังหวัดนครปฐม
5751203278
อิศรินทร์ สุขลอย
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมังคุดพรีเมียมเกรดในจังหวัดนราธิวาส 5651701274
พรรณยุพา เสรฐภักดี 
การสกัดโปรตีนคล้ายคอลลาเจนจากเห็ดหูหนูดำและเห็ดหูหนูขาว
5751203257
ดวงรัตน์ วัฒนสมบัติ
ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการขนส่งสินค้าในเส้นทางลุ่มแม่น้ำโขงจากไทยไปจีน (ตอนใต้): กรณีศึกษาบริษัทสกุลนาทองเทรดดิ้ง จำกัด    
5751203260
นิติศาสตร์ เดชกุล
การศึกษาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของแบรนด์แฟชั่นในประเทศไทย    
5751203261
เบญจมาศ รัตนพัวพันธ์
แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการของตลาดสดป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    
5751203263
ปนาวุธ แก้วศักดิ์
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการขยายตลาดธุรกิจค้าไม้ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย    
5751203268
เพ็ญพรรณ วิศิษฐฎากุล
แนวทางการพัฒนาปัจจัยทางการตลาด สำหรับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา กรณีศึกษาบริษัท เชียงรายเกษตรกรรมก้าวหน้า จำกัด    
5751203271
วราสิษฐ์ ศรีเจริญจิตร์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกสินค้าไทยไปมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา:อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย    
5751203272
วริษา กลแกม
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับเงินกึ่งสำเร็จรูปของชาวเขาเผ่าเย้า    
5651209265
ทวีศักดิ์ บัวติ๊บ
การจัดการโซ่อุปทานยางพาราในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย    
5651209273
เนตรชนก คุณะวัฒนกุล
การวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำส้มเกล็ดหิมะของบริษัทเชียงราย ออเร้นจ์    
5651010274
ศรีนวลจันทร์ ผิวพรรณ
ปัจจัยมีผลต่อทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการและกีฬาแขวงไซยะบูลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    

 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง
MPA วิทย์เครื่องสำอาง
5651010252 นางเกสกานดา เชื้อสะอาด ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  5651701296 นางสาวณัฐติกาญจน์ รุ่งวิไลเจริญ พฤติกรรมการเลือกใช้เครื่องสำอางของสตรีที่ทำงานในสถานบริการในเวลากลางคืนในเขตกรุงเทพมหานคร
5651010253 นางสาวชรินทร์รัตน์ ปัทมาพิสุทธิ์ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 5751701251 นายเกียรติภูมิ แสงศร สูตรตำรับอิมัลชั่นของน้ำมันงาขี้ม้อน
5651010254 พระธวัชชัย ลาวิชัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5751701252 นางสาวคนึงนิตย์ ธรรมวงษ์ การสกัดเบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 
5651010255 นางสาวปรางทิพย์ ตันศิริ แนวทางการพัฒนาการจัดการตลาดสด: กรณีศึกษา ตลาดสดเทศบาล 1 นครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 5751701253 นางสาวชนานันท์ สุวรรณปิฎกกุล การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่
5651010257 นายปัญจพล มโนหาญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  5751701254 นางสาวชนิดา ฉันทวนิชย์ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบเล็บชนิดลอกออกได้
5651010258 นางสาวปัญจมา ชอบดี ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน 5751701255 นางสาวชลธิชา ปักษี การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุในการลดเซลลูไลท์
5651010259 ดาบตำรวจหญิงรัญชน์ ดีไทย การพัฒนาการตรวจหนังสือผ่านแดน: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5751701259 นางณัฐิกานต์ ศรีสมานไมตรี การพัฒนาเซรั่มกระตุ้นการงอกของคิ้วจากสารสกัดข้าวแดงของไทย
5651010261 นายสมคิด ปัญญานาย การประเมินสุขภาวะชุมชน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5751701260 นางสาวณัฐถาภรณ์ เดชบำรุง การพัฒนาเม็ดขัดผิวจากกากเนื้อมะพร้าวและประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
5651010262 นายสราวุฒิ จำนงค์ทรัพย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   5751701264 นางสาวธนัฏฐา สุทธิมาศ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหญ้ารีแพร์
5651010264 พันจ่าโทอนุสร คำวัง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยชุมชน: 5751701265 นางสาวธนิฎฐา โชตินิธิกิตติคุณ การเตรียมสารสกัดจากวัสดุเศษเหลือฮ็อปเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย
5651010266 พระชลายุทธ์ ท้าวมูลละ การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดพระธาตุดอยเวากับตลาดสดนายบุญยืน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  5751701268 นางสาวธิติสุดา ตระกูลหูทิพย์ การสกัดไขกระบกเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
5651010268 นางตรีลดา แสงยาอรุณ การเข้าถึงการบริการแจ้งจดทะเบียนการเกิดของเด็กไร้และรัฐไร้สัญชาติ: กรณีศึกษา บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 11ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  5751701272  
นางสาวนวรัตน์ ปานสมุทร์

 ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่งที่ประกอบด้วยน้ำมันเมล็ดชา

 MAKE UP REMOVAL PRODUCTS CONTAINING TEA SEED OIL

5651010270 นางสาวพัชรี อินทฉิม ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำประชาคมแผนพัฒนาสามปี  5751701269  
นายนพดล ธรรมสุธีร์

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาส์กผสมสารสกัดเทียนเกล็ดหอย

  DEVELOPMENT OF MASK PRODUCT CONTAINING  PSYLLIUM SEED EXTRACT

5651010271 พระอธิการภูวไนย จับใจนาย ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดหิรัญญาวาส ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 5751701274 นางสาวบุญญาณี ศุภผล การศึกษาคุณสมบัติป้องกันแสงแดดของสารสกัดเปลือกมังคุด
5651010272 พระเรืองฤทธิ์ คิดข้างบน ความพึงพอใจต่อบทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 5751701275 นายปฐมพงศ์ มีธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความมันบนใบหน้าที่มีส่วนผสมจากสารสกัดชาเขียว
Logistic 5751701276 นางสาวปนัยรัตน์ แจ่มจันทร์เกษม การพัฒนาสารสกัดเมล็ดลิ้นจี่และการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
5651209255 นายขวัญพล เสนาะเมือง  การศึกษาการจัดการโซ่อุปทาน  ของยาสูบพันธ์เวอร์ยิเนียในตำบล โป่งงาม อำเภอ   5751701278 นางสาวปิยวรรณ จิตเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาพอลิแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
5651209301 นางสาวอัมพิกา อินทะนิล  การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของโรงเรียนเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา 5751701281 นางพัชรี วงศ์ประทีป การพัฒนาแป้งฝุ่นผัดหน้าที่มีสารสกัดเปลือกมังคุด
5651209302 นายอิศรา ธนะ การจัดการคลังสินค้าปลาทูแช่แข็งโดยใช้ EOQ กรณีศึกษาร้านจุมพลห้องเย็น 5751701282 นางสาวพัชวรรณ ชูศิลป์กุล การพัฒนาสารสกัดฟ้าทะลายโจรเพื่อใช้ในตำรับเจลแต้มสิว
5751209251 นายกฤตภาส ปานทอง การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความล่าช้าของการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย 5751701289 นางสาววชิราภรณ์ ภักดี การพัฒนาสารสกัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
5751209253 นางสาวเกวลิน รอดเจริญ การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ ของโรงพิมพ์รุ่งเจริญการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร 5751701290 นางสาววรรณนภา การภักดี การศึกษาประสิทธิภาพไวเทนนิ่งครีมที่มีสารอัลฟาไบซาบอรอล
5751209255 นายเจษฎา เนตรสว่าง การลดความสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวของธุรกิจส้ม อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ 5751701293 นางสาวศุภางค์ จำเนียรกุล Development of cocoa pod extract for utilizing in cosmetic products
5751209256 ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ คณโฑเงิน การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบรรจุภภัณฑ์พลาสติก กรณีศึกษา บริษัท 5751701295 นางสาวสุชาดา สมรัตน์ การพัฒนาสารสกัดตะไคร้เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
5751209257 นางสาวฐิติพร วีรศิริกุล การศึกษาทางเลือกในการขนส่งรถจักยานยนต์ไปยังเมืองลา ประเทศเมียนมาร์ กรณีศึกษา บริษัท AA จำกัด 5751701297 นางสาวอตินุช จุ่งพิวัฒน์ การตั้งตำรับสบู่เจลลี่และการประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
5751209260 นายพงศ์คณิน จิรขจรชัย การศึกษาปัจจัยการเลือกที่ตั้งจุดรับซื้อน้ำยางพารา โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (AHP) กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย 5751701298 นางสาวอิสราภรณ์ มณีวงษ์ การพัฒนาสารสกัดว่านกาบหอยเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง
5751209265 นางสาววิลาสินี ธารธีรวัฒน์ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า ธุรกิจวัสดุก่อสร้างในจังหวัดพะเยา Anti-Aging
5751209267 นางสาวสิวลี เนียมศิริ การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อการส่งออก ในเส้นทาง R3A และแม่น้ำโขง (ลาวตอนเหนือ) 5652003257 นางณัฎฐิยา สุธีพิเชฐภัณฑ์ การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันชนิดแคปซูลเพื่อลดภาวะการอักเสบเและน้ำหนักในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วน
5751209268 นายสุรเชษฐ์ อุตรพงศ์ การศึกษาแนวทางการลดความสูญเปล่าในการดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ 5652003264 นางสาวปิยนุช สนิ การศึกษาประสิทธิผลการลดริ้วรอยของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ VITIS VINIFERA CV.RIBIER ในรูปแบบนา
MBA 5652003271 นางสาวภมรมาส กลับเผื่อน การศึกษาประสิทธิผลของ TISTR-GSE จากเมล็ดองุ่นพันธุ์ป๊อกดำ (VITIS VINIFERA CV. RIBIER) ในรูปแบบนาโนอิมัลชั่น ต่อการลดลงของฝ้าและจุดด่างดำในอาสาสมัคร
5651203282 นายอานนท์ ปฐมานนท์ กลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเมล็ดกาแฟคั่ว จากมุมมองของผู้บริโภค 5652003272 นางสาวภัทรา วาณิชวศิน ผลการต้านอนุมูลอิสระของน้ำทับทิมในผู้ที่สูบบุหรี่
5751203254 นางสาวจำปี บดกระโทก การศึกษาปัจจัยการตลาดของข้าวไรซ์เบอร์รี่ในจังหวัดเชียงราย 5652003278 นางสาววานิสสา อัศวศิริโรจน์ การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำหนักด้วยโอ๊ต เบต้ากลูแคนในผู้ที่มีภาวะอ้วน
5751203255 นายชวโรจน์ วงศ์ลีลากรณ์ แนวทางในการพัฒนาทางการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5652003284 นางสาวเสาวลักษณ์
กิติยามาตย์
ผลของยาไทยตำรับยาหอมเทพจิตรต่อคุณภาพการนอนในผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับ
5751203258 นางสาวนภิส กรภควัฒน์จินดา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองของผู้บริโภคในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 5752003259 นางสาวชลิดา เถาว์ชาลี การศึกษาผลของการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขน และการออกกำลังกายโดยใช้ฮูลาฮูปที่มีต่อผู้มีภาวะเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูง
5751203264 นางสาวปรางค์ทิพย์ บุญธรรม แนวทางการพัฒนาทางการตลาดธุรกิจสินค้าชุดพื้นเมืองของกลุ่มผ้าปักพื้นเมืองล้านนา (ชุมชนบ้านไม้ลุงขน) 5752003263 นางสาวดวงพร บุญช่วย ผลของชาเขียวมะลิต่อการลดความเครียดในผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานวิกฤต
5751203265 นางสาวปรียาพร เยาว์ธานี การพยากรณ์ปริมาณการนำเข้าและส่งออกสินค้าในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนระหว่างไทย-จีนตอนใต้ (ยูนนาน)  5752003267 นางสาวนรีรัตน์ อรุณเลิศศิริ ผลของโกรทแฟคเตอร์ที่มีต่อการยับยั้งเซลล์ในการผลิตเม็ดสีเมลานินบริเวณใบหน้า
5751203266 นายปวีร์ ศรีดุลยพินิจ การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าประเทศไทยผ่านด่านชายแดนอำเภอเชียงของ 5752003294 นายเอกพงษ์ กาชัย การศึกษาผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังดื่มเครื่องดื่มชานมผสมเบต้ากลูแคนจากรำข้าวโอ๊ตในกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี 
5751203267 นางสาวพรทิพย์ อินทรพรอุดม แนวทางการพัฒนาทางการตลาดธุรกิจร้านอาหารคลีนฟู้ด ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย      
5751203270 นางสาววราภรณ์ อัศวแสงสกุล แนวทางการตลาดบริการหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ      
5751203273 นางสาววันวิสาข์ จักรสาร แนวทางการพัฒนาการบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย       
5751203277 นางสาวสุมลทิพย์ บัลลังโพธิ์ แนวทางการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน      
5751203279 นางสาวเอมฤดี เทพมณี การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนของธุรกิจ สถานตรวจสภาพรถในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย      
5751203280 MISSLATTANA BOUNKHAM ทัศนคติของคนวัยทำงานที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในนครหลวงเวียงจันทน์      
5751203281 MR.THANSAMAI VORRAVONG ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตนครหลวงเวียงจันทน์      

 

 

      

 

     เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560  ณ อาคาร E-Park ห้อง ES1-518

     ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเข้าฟังคำแนะนำในการการปฏิบัติและการเตรียมพร้อมในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีท่าน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี และ นายแพทย์ ไพศาล รัมณีย์ธร คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ตามลำดับ

     ก่อนปิดท้ายด้วยการพาคณาจารณ์และนักศึกษาใหม่ไปเยี่ยมชม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิหารพระเจ้าล้านทอง และศูนย์จีน ตามลำดับ

 

 

...........

 

 

 

วันพุธ, 09 สิงหาคม 2560 00:00

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

หน้าที่ 87 จาก 91
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top