All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันศุกร์, 16 กันยายน 2565 00:00

ประชาสัมพันธ์ทุน GATES CAMBRIDGE

 
 
ทุนเรียนต่อสหราชอาณาจักรจากสถาบันที่มีชื่อเสียง เปิดรับสมัครแล้วค่ะ ??
Gates Cambridge เป็นโครงการทุนการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2000 จากการบริจาคโดยมูลนิธิ Bill and Melinda Gates เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาจสร้างแรงบันดาลใจและก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอนาคต
แต่ละปี ทางโครงการจะมอบทุนเต็มจำนวนราวๆ 80 ทุนสำหรับผู้สมัครที่มีความโดดเด่นและมาจากประเทศนอกสหราชอาณาจักรเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีแบบเต็มเวลาที่ University of Cambridge
? รายละเอียดทุน :
? สถาบันในสังกัด : University of Cambridge
? ระดับการศึกษา : สูงกว่าปริญญาตรี
? รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้
✦ ค่าเล่าเรียนตามเงื่อนไขของสถาบัน
✦ เบี้ยเลี้ยงสนับสนุนสำหรับระยะเวลา 12 เดือน : 18,744 ปอนด์ (ประมาณ 788,700 บาท)
✦ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
✦ ค่าวีซ่าและค่าตรวจสุขภาพคนเข้าเมือง
✦ เงินสนับสนุนอื่นๆ
? จำนวนทุน : สูงสุด 80 ทุน
? วิธีสมัคร: ดูรายละเอียดได้ที่นี่ >> https://www.gatescambridge.org/programme/the-scholarship/
ใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ที่แนบไว้เลยค่ะ ?

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

(ครั้งที่ 1)

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351105003

ปริญญาโท ก2

นายณัฐพล รัตนชาติ

2

6351105006

ปริญญาโท ก2

นางสาวพรนัชชา ทิศชอบ

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351209262

ปริญญาโท ก2

นายสยาม สันหยุด

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6171006001

ปริญญาเอก 2.1

นายตรัยธนา เชาวนปรีชา

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351804001

ปริญญาโท ก2

นางสาวเกตฐศญาร์ สุวรรณเนตร

2

6351804002

ปริญญาโท ก2

นางสาวนิดานุช ทาศักดิ์

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351501503

ปริญญาโท ก2

นางสาวรจนา สุวรรณ

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

วันอังคาร, 13 กันยายน 2565 00:00

Graduation Ceremony

สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในจริยธรรมงานวิจัยเบื้องต้น ตลอดถึงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้การดำเนินการศึกษาและวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมแบบสากล

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  1. The lecturer please speak slowly.
  2. No better suggestions in terms of course content and delivery, but perhaps it would be easier for students if you could upload to Google Classroom in video form.
  3. I really appreciate this training.
  4. The lecture was satisfactory.

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 

 

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาให้ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการวางแผนการศึกษา นอกจากนั้น ยังเป็นการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก

ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี และ ดร.กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อคิดสำหรับการวางแผนการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต ซึ่งในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในระบบออนไลน์อีกด้วย

ในกิจกรรมมีการแนะนำการให้บริการของหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนการศึกษาของนักศึกษาในอนาคต และท้ายกิจกรรมมีช่วง Q&A เพื่อถาม-ตอบ ข้อสงสัยให้กับนักศึกษาอีกด้วย

 

 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  1. จัดแบบออนไลน์สะดวกมาก
  2. To continue the good service that has been done.
  3. Maybe only IT system have to fixed.
  4. The orientation was a success except the network challenge.

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมงานวิจัย" สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วง ถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในจริยธรรมงานวิจัยเบื้องต้น ตลอดถึงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้การดำเนินการศึกษาและวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมแบบสากลทั้งในสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

หน้าที่ 6 จาก 91
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top