All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

(ครั้งที่ 1)

 

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351203268

ปริญญาโท (ข)

นางสาววราพร แสงเล้า

2

6351203267

ปริญญาโท (ข)

นางสาววรณัน วัฒนเขจร

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351501501

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวคุณกนก น้อยนัน

2

6351501502

ปริญญาโท (ก2)

นายนิติ เนตรภักดี

3

6351501503

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวรจนา สุวรรณ

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351701003

ปริญญาโท (ก2)

Mr. Hal Myo

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน มีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ และสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น การสืบค้นข้อมูลในการอ้างอิง การจัดเก็บข้อมูลและการส่งต่อข้อมูลด้วยความทันสมัยและสะดวกต่อการสืบค้น ก่อให้เกิดปัญหาในแวดวงวิชาการ คือ การลอกเลียนวรรณกรรม หรือ Plagiarism

ตามพจนานุกรม The Compact Edition of the Oxford English Dictionary (COED) ได้ให้ความหมายของคำว่า Plagiarism ไว้ว่า “การกระทําหรือการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นการคัดลอก นั่นก็คือ การนําผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนเองโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง (Wrongful Appropriation), การขโมย (Purloining) และการตีพิมพ์ข้อความของคนอื่น หรือการแสดงความคิด แนวคิด (วรรรณกรรม งานศิลป ดนตรี งานประดิษฐ์ เป็นต้น) ของผู้อื่นเสมือนว่าเป็นงานของตนเอง หรือการนําเสนอความคิด แนวคิด ตอนแบบ ข้อความ ส่วนของข้อความ หรืองานที่ได้มีการขโมยมา” (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555)

โดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องร้ายแรงมาก อาจเสี่ยงต่อการถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง แม้บางครั้งจะเกิดจากความไม่ตั้งใจและขาดความระมัดระวังในการอ้างอิงให้ถูกต้อง ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติการอุมศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการทำผลงานทางวิชาการระดับอุดมศึกษามาตรา 70 และมาตรา 77 ดังนี้

“มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ ห้ามมิให้ผู้ใด จ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อไปใช้ในการทำผลงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร

มาตรา 77 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 70 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

สำนักงานบัณฑิตศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการไม่ละเมิดผลงานของผู้อื่น จึงได้จัดอบรมในหัวข้อ การเขียนวิจัยอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก Plagiarism สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนงานวิจัยที่ถูกต้องและผลของการลอกเลียนวรรณกรรม เพื่อนำไปใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

ลงทะเบียน คลิ๊กเลย

 
ประชาสัมพันธ์ทุน University of Tokyo ADB Scholarship ทุนประจำปีจาก Asian Development Bank (ADB) หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
ที่จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติผู้ต้องการเรียนต่อ ณ University of Tokyo หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ??⭐️
โดยในแต่ละปีจะมีจำนวนทุนอยู่ที่ประมาณ 300 ทุน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวน เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทตามสาขาที่กำหนด
 
? การสนับสนุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้ ?
✦ ค่าเทอม
✦ ค่าที่พัก
✦ ค่าครองชีพ
✦ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
✦ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
✦ หนังสือสำหรับการเรียนและเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
✦ ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ภาษีสนามบิน, ค่าสัมภาระ
✦ ค่าวิทยานิพนธ์หรือทุนวิจัย
✦ ค่าที่พักสำหรับการเดินทางออกนอกเมือง รวมทั้งค่าเดินทางในท้องถิ่น
? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://www.wegointer.com/.../university-of-tokyo-adb.../
 

 

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระก่อนสำเร็จการศึกษา โดยในกระบวนการการจัดทำนั้นมีขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ การกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินการวิจัย การประมวลผล การสรุปและอภิปรายผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการและกระบวนการที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนความเป็นจริงและตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัยนับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ที่นักศึกษาจะต้องเลือกให้ตรงประเด็น สะท้อนเนื้อหาทั้งหมดของการทำวิจัยตอบโจทย์เบื้องต้นของการทำวิจัยได้ อาทิ สนใจเรื่องอะไร ทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ จะหาข้อมูลได้จากที่ใด มีวิธีการใดที่จะได้ข้อมูลนั้นมา จะเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลนั้นอย่างไร การวิจัยนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใด เป็นต้น

 

ลงทะเบียน

 

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารการบัญชีและการจัดการ (Journal of Accountancy and Management) มีวัตถุประสงค์เพื่อรเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกปีละ 4 ฉบับ ดังนี้


• ฉบับที่ 1 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี
• ฉบับที่ 2 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ของทุกปี
• ฉบับที่ 3 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี
• ฉบับที่ 4 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี


โดยวารสารได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI ฐาน 1 โดยไม่มีค่าดำเนินการวารสารใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs
หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

ส่งบทความได้ที่ ? https://so03.tci-thaijo.org/index.php/MSVAR

 

หน้าที่ 5 จาก 91
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top