All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช.
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน
และต้องศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่มีการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น
 
เปิดรับระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
และสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่กำลังศึกษาอยู่ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย
ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
 
โดยมีหัวข้อและเนื้อหาภายใต้ประเด็นวิจัยประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
(โปรดเลือกประเด็นวิจัยเพียงประเด็นเดียวที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของผู้สมัคร) ประเด็นวิจัยประจำปี 2566 ได้แก่
 
1. ด้วยเธอล้วนก็คือคน: สังคมพหุวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตทางเลือกในยุคสมัย ‘Anything goes’
 
2.Creativity on the Margins: การสร้างนวัตกรรมทางภาษา ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม
 
3.อันว่าด้วยเสียงหัวเราะและคราบน้ำตา: อารมณ์ของเด็ก สตรี เยาวชน และคนชราในสังคมทุนนิยม-ปิตาธิปไตยสมัยใหม่
 
4.Ulysses Unbound: โลกทัศน์อันสั่นคลอนและผันแปรจากการเดินทางและการอพยพ ในศิลปะ สถาปัตยกรรม และวรรณคดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ เป็นการสืบค้นข้อมูลจาก แหล่งสารสนเทศที่ได้มีการจัดการรวบรวมข้อมูลในแต่ละสาขาวิชาไว้ ทำให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูล ที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็วและตรงกับความต้องการมากขึ้น สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานวิจัย อีกทั้งยังมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลมาใช้เพื่อความสะดวกในการจัดทำรายการอ้างอิงในงานวิจัย

ดังนั้น สำนักงานบัณฑิตศึกษา จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประกอบไปด้วย

  1. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
  2. การใช้โปรแกรม Mendeley ในการอ้างอิง

ลงทะเบียน คลิ๊กเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

 

 


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 

ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

 

 


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2565

สอบวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

สนามสอบ เชียงราย ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 312 (C1-312)

สนามสอบ กรุงเทพฯ ณ  อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ห้องประชุม 2, สาทรใต้, กรุงเทพฯ 

 

 


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

(ครั้งที่ 2)

 

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6352001037

ปริญญาโท (ก2)

Miss Khine Nyein Chan

2

6352001027

ปริญญาโท (ก2)

Mr. Han Lin Naing

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6451704002

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวภัณฑิรา ขัดศรี

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351209260

ปริญญาโท (ก2)

นายวรรธนัย วิเชียรเกื้อ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

หน้าที่ 4 จาก 91
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top