All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

Graduate MFU

Graduate MFU

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

           ด้วยรัฐบาลอินเดียประกาศให้ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หน่วยงานวิจัยไทย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน 10 ทุน

           ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dst.gov.in/call-for-proposals หรือสแกน QR code ด้านล่าง และหากมีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐบาลอินเดียกำหนดสามารถดำเนินการสมัครโดยส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. (ชั้น 12) เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 โดยจะยึดตามวันที่ สป.อว. ลงรับเอกสารฉบับจริงเป็นสำคัญ พร้อมส่งชุดสำเนาเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตามวันที่กำหนดข้างต้น

 

 
ประชาสัมพันธ์ทุน University of Tokyo ADB Scholarship ทุนประจำปีจาก Asian Development Bank (ADB) หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
ที่จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติผู้ต้องการเรียนต่อ ณ University of Tokyo หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ??⭐️
โดยในแต่ละปีจะมีจำนวนทุนอยู่ที่ประมาณ 300 ทุน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวน เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทตามสาขาที่กำหนด
 
? การสนับสนุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้ ?
✦ ค่าเทอม
✦ ค่าที่พัก
✦ ค่าครองชีพ
✦ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
✦ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
✦ หนังสือสำหรับการเรียนและเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
✦ ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ภาษีสนามบิน, ค่าสัมภาระ
✦ ค่าวิทยานิพนธ์หรือทุนวิจัย
✦ ค่าที่พักสำหรับการเดินทางออกนอกเมือง รวมทั้งค่าเดินทางในท้องถิ่น
? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://www.wegointer.com/.../university-of-tokyo-adb.../
 

 

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระก่อนสำเร็จการศึกษา โดยในกระบวนการการจัดทำนั้นมีขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ การกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินการวิจัย การประมวลผล การสรุปและอภิปรายผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการและกระบวนการที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนความเป็นจริงและตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัยนับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ที่นักศึกษาจะต้องเลือกให้ตรงประเด็น สะท้อนเนื้อหาทั้งหมดของการทำวิจัยตอบโจทย์เบื้องต้นของการทำวิจัยได้ อาทิ สนใจเรื่องอะไร ทำไมถึงสนใจเรื่องนี้ จะหาข้อมูลได้จากที่ใด มีวิธีการใดที่จะได้ข้อมูลนั้นมา จะเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลนั้นอย่างไร การวิจัยนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใด เป็นต้น

 

ลงทะเบียน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
จะจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเนื่องใน ?วันมหิดลประจำปี 2565 ?เพื่อเป็นการถวายสักการะ
และน้อมรำลึกต่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"
ซึ่งได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย โดยแบ่งกิจกรรมดังนี้
?วันที่ 1 - 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
?วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 (หน้าไปรษณีย์) อาคาร M-Square
 
 
 
 
 

 

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารการบัญชีและการจัดการ (Journal of Accountancy and Management) มีวัตถุประสงค์เพื่อรเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกปีละ 4 ฉบับ ดังนี้


• ฉบับที่ 1 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี
• ฉบับที่ 2 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ของทุกปี
• ฉบับที่ 3 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี
• ฉบับที่ 4 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี


โดยวารสารได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI ฐาน 1 โดยไม่มีค่าดำเนินการวารสารใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทความ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/mbs
หรือ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

ส่งบทความได้ที่ ? https://so03.tci-thaijo.org/index.php/MSVAR

 

หน้าที่ 1 จาก 87
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฏิบัติการใช้คุ๊กกี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่ https://pdpa.mfu.ac.th/papa-6240/pdpa-6251.html

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top