All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

      

 

    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษานานาชาติ “International Graduate Students’ Loy Krathong Festival 2019” ณ อาคาร C1 ห้อง C1-304 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตามปณิธานของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาของ ประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ของไทย และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในงานมีการบรรยายพร้อมกับเปิดวีดีโอ เรื่อง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งยัง สาธิตวิธีการทำกระทง โดยวิทยากรจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาและให้นักศึกษาทุกคนได้ทำกระทงจริงด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติ ได้แก่ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ ธูป เทียน ฯ และได้จัดให้มีการประกวด Krathong contest โดยให้นักศึกษาต่างชาติโหวตกระทงของเพื่อนด้วยกันเอง และได้จัดอันดับ 1-4 พร้อมมอบรางวัลเป็นที่ระลึก ตามลำดับ

 

...........

 

 

Read 129 times
Top