All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

    

 

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานบัณฑิต ศึกษา จัดกิจกรรมอบรม “จริยธรรมงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจในจริยธรรม งานวิจัยเบื้องต้น ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้ การดำเนินการศึกษาและวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตาม หลักจริยธรรมในการศึกษาวิจัยที่ผู้ทำวิจัยควรตระหนักถึง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัยทีี่สอดคล้องกับแนวทาง การวิจัยในระดับสากล 

    โดย อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรอบรม

 

 

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

...........

 

 

 

Read 447 times
Top