All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

      

 

    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 1 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 3,314 คน

      ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนในแต่ละสาขาวิชา เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ แต่การทำงานและการแก้ไขปัญหานั้น บางครั้งก็ไม่อาจอาศัยเพียงความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสบการณ์ของคนใดคนหนึ่งได้ ยิ่งเป็นงานใหญ่หรือปัญหาที่ยากลำบาก ก็ยิ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ที่มาร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงควรจะได้ตั้งใจให้มั่นคง ที่จะนำความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่มาประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานน้อยใหญ่ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง"

      ทั้งนี้ ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้นำแห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวภูฏานให้ดีขึ้น ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งยังทรงรักษาความเป็นตัวตนแห่งชนชาติไว้ได้อย่างดียิ่ง

 

   

  

 

...........

 แหล่งที่มา: ข่าวในพระราชสำนัก สทท.

 ภาพประกอบ: ‎หัสดินทร์ธร สองสมุทร‎ 

 

Read 678 times Last modified on วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 10:17
Top