All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

 

      เมื่อวันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไรให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสำเร็จการศึกษา”

     โดยหัวข้อการบรรยาย หัวข้อ “การส่งผลงานเผยแพร่เพื่อสำเร็จการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาแทนหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นวิทยากรให้การอบรม

     และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบฐานข้อมูลวารสารระดับนานาชาติ และระดับชาติ ที่มีคุณภาพในการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษา” ตามเงื่อนไขในประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้

                               - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

                               - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

                               - โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

                               - Scimago Journal & Country Rank (SJR)

      และฐานข้อมูลวารสาร Open Access จำนวน 4 ฐาน ดังนี้

                              - The Directory of Open Access Journals (DOAJ)

                              - Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)

                              - The Committee on Publication Ethics (COPE)

                              - The International Association of Scientific, Technical & medical Publishers (STM)

     โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรให้การอบรม

      โดยกิจกรรมการอบรมเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา 1 (S1-201) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

...........

Read 835 times Last modified on วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561 15:31
Top