Print this page

 

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิงในการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรม Mendeley ในการอ้างอิง และการใช้โปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จำเป็นอย่างมากในการทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ อีกทั้งยังมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลมาใช้ในการจัดทำรายการอ้างอิง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดทำรายการอ้างอิงในงานวิจัย รวมถึงการใช้โปรแกรมในการตรวจสอบการลักลอกผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในกระบวนการขอสอบป้องกัน โดยคุณณชญาดา แต้มรู้ และคุณแสงเดือน คำมีสว่าง บรรณารักษ์จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกปฏิบัติตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

 

 

 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

1. ทุกอย่างดีมากครับ

2. อยากให้มีอบรมเร็วกว่านี้ เพราะตอนนี้หลายคนเริ่มทำ IS ไปแล้ว

3. ควรจัดให้เร็วว่านี้ อาจจะเป็นในช่วงเทอมที่ 1-2 ของการเรียนจะเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ

4. อยากให้มีการอบรมตั้งแต่เทอม 1-2 เลยค่ะ จะได้เข้าใจและค้นหา paper ในการทำ IS ได้ตั้งแต่แรก มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ

5. อยากให้จัดอบรมตั้งแต่เทอมแรกที่เข้าเรียน

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Read 111 times Last modified on วันอังคาร, 15 มีนาคม 2565 11:27