All for Joomla All for Webmasters

  เว็บไซต์ MFU 

   

                  สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสขภาพและนักศึกษาต่างชาติ ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นายแพทย์ไพศาล รัมณีย์ธร คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

                โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาจำนวน 172 คน จำแนกเป็นนักศึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จำนวน 93 คน และนักศึกษาต่างชาติจากสำนักวิชาอื่น ๆ  จำนวน 79 คน ในการจัดกิจกรรมมีการบรรยายแนะนำข้อมูลเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาทราบกระบวนการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการศึกษา รวมถึงการแนะนำการให้บริการต่าง ๆ จากส่วนทะเบียนและประมวลผล โดยคุณฉัตรชัย โปรทา, การแนะนำการเข้ารับบริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดย คุณณชญาดา แต้มรู้ และคุณสุนทรีย์ พีระพาณิชย์ และ การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติของส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยคุณเยาวภา เพิ่มพูล และคุณนันท์ปภัทษ์ ไทยภาทรัพย์ ทั้งนี้ในกิจกรรมได้เปิดช่วง Q&A ให้มีการถาม-ตอบข้อมูลต่าง ๆ อีกด้วย

 

 

Link Video Orientation for International Postgraduate students 2021

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

1. Thank you for the orientation. I appreciate it.

 

 

 

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Read 185 times Last modified on วันพุธ, 01 กันยายน 2564 12:07
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “Accept” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้

 
 
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร.053-916137-40 โทรสาร 053-916141
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top